Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30): An toàn bảo mật thông tin

11:12 22/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN
Tên tiếng Anh: INFORMATION SECURITY
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Mạng truyền thông

Mô tả môn học: Môn học thuộc kiến thức ngành, bao gồm các khái niệm cơ bản nhất về bảo mật thông tin.  Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về an toàn và bảo mật máy tính, bao gồm cả nguyên lí kiến thiết và các phương pháp bảo mật. Các kiến thức được giới thiệu bao gồm: tổng quan về an toàn bảo mật, các thành phần, nguyên tắc, cũng như các vấn đề về hacker, virus, thiên tai…;  giới thiệu hệ thống phát hiện tấn công; các nguyên lý, phương pháp cũng như mô hình, kỹ thuật mã hóa; giới thiệu phân tích rủi ro và lập kế hoạch phục hồi hệ thống khi có sự cố. Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kỹ năng cần thiết để nhận dạng các vấn đề về an toàn bảo mật trong hệ thống thông tin nhằm đánh giá, ngăn chặn, đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến an toàn bảo mật.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Biết được kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật thông tin
- Hiểu được các kiến thức trong môn học, để có cách nhìn nhận tổng quan về các vấn đề liên quan đến an toàn bảo mật các hệ thống thông tin
- Làm việc thực hành theo nhóm để nắm bắt các kỹ năng cơ bản cần có khi hoạt động nhóm, triển khai các công cụ đã được giới thiệu
- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng các giải pháp xây dựng an toàn và bảo mật hệ thống thông tin


Giáo trình chính:
- Bài giảng được biên soạn bởi Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
- Emmett Dulaney and Chuck Easttom, CompTIA® Security+™ Study Guide, Sixth Edition, Sybex 2014
- Joel Scambray, Stuart Mcclure, George Kurtz, Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions 7th, McGraw Hill 2012


Nội dung
 giảng dạy:

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.