Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Tin học ứng dụng

21:02 16/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Tên tiếng Anh: APPLIED INFORMATICS
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Kinh tế lượng

Mô tả môn học: 
Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cần thiết để trang bị cách sử dụng công cụ hỗ trợ là phần mềm máy tính cho sv trong quá trình ra quyết định bằng phương pháp lượng hóa  Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được các  kiến thức cơ bản về ứng dụng của tin học trong kinh tế , sử dụng được các phần mềm Excel, SPSS để giải quyết một số bài toán cơ bản trong phân tích dữ liệu thống kê, phân tích tài chính và phân tích kinh doanh, phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu và học các môn chuyên ngành sau này.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
Mô tả các ứng dụng cơ bản của tin học trong kinh tế, liệt kê một số phần mềm ứng dụng tiêu biểu trong lĩnh vực được nêu.
Giải thích phương pháp, sử dụng phần mềm Excel để giải quyết một số bài toán cơ bản trong phân tích kinh doanh, tài chính và đầu tư.
Giải thích phương pháp, sử dụng phần mềm SPSS để thực hành phân tích dữ liệu nghiên cứu.
Vận dụng các kiến thức đã học, làm việc thro nhóm thực hiện một đề tài khảo sát nhỏ, sử dụng SPSS phân tích dữ liệu nghiên cứu, làm báo cáo và thuyết trình nhóm về đề tài được thực hiện.
- Áp dụng các lý thuyết về hệ thống thông tin để phân tích và đề xuất được chiến lược hệ thống thông tin cho tổ chức doanh nghiệp dựa trên những nhu cầu thực tế và nguồn lực của doanh nghiệp

Giáo trình chính:
1. Nhiều tác giả, Giáo trình Tin học ứng dụng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM (mua tại trường/ mượn thư viện)
2. Nhiều tác giả, Bài tập thực hành Tin học ứng dụng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM (mua tại trường/ mượn thư viện)

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tổng quan về các ứng dụng của tin học trong kinh tế.
1.2. Một số phần mềm thông dụng.
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG KINH TẾ
2.1. Thực hiện các phép toán tài chính
2.2. Phân tích điểm hòa vốn
2.3. Giải bài toán tối ưu
CHƯƠNG 3. NHẬP MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỚI SPSS
3.1. Các khái niệm
3.2. Quy trình phân tích dữ liệu
3.3. Dữ liệu và thang đo
3.4. Làm quen với SPSS
CHƯƠNG 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU
4.1. Xử lý dữ liệu trên biến
4.2. Làm sạch dữ liệu
CHƯƠNG 5. TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
5.1. Các đại lượng thống kê mô tả
5.2. Bảng kết hợp nhiều biến
5.3. Trình bày kết quả bằng đồ thị
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
6.1. Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính
6.2. Kiểm định trung bình tổng thể
6.3. Phân tích phương sai
6.4. Tương quan tuyến tính
6.5. Hồi quy tuyến tính

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.