Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Khoa học quản lý ứng dụng

23:01 25/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KHOA HỌC QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
Tên tiếng Anh: APPLIED MANAGEMENT SCIENCE
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Tin học ứng dụng; Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học:

Khoa học quản lý ứng dụng là môn học cơ bản của ngành Hệ thống thông tin quản lý, được giảng dạy trước khi sinh viên học các môn chuyên ngành. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học quản lý, nhằm sử dụng tối đa các tài nguyên hiện có trong một tổ chức theo mục tiêu của nhà quản lý. 
Môn học hướng dẫn sinh viên tiếp cận tìm hiểu và biết các áp dụng các mô hình khoa học để biểu diễn hoạt động kinh doanh một các rõ ràng, chính xác và đầy đủ hơn; từ đó vận dụng các mô hình phân tích định lượng kết hợp với công cụ máy tính để đem lại những kết quả có ích cho tổ chức. Môn học cung cấp kỹ năng phân tích, lập mô hình, sử dụng công cụ máy tính để mô hình hóa, phân tích, mô phỏng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra tổng quát:

Nhận ra ý nghĩa ứng dụng của khoa học quản lý trong kinh doanh. Trình bày các kỹ thuật cơ bản trong khoa học quản lý.
Thực hiện các kỹ thuật của khoa học quản lý trên số liệu và tình huống bài toán cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp số và máy tính để giải và phân tích mô hình.
Phát hiện được bài toán trong những vấn đề cơ bản về quản lý của tổ chức. Xây dựng mô hình bài toán và giải các mô hình bằng toán học và công cụ máy tính. Từ đó chuyển tảigiải thích được những kết quả tính toán sang ý nghĩa khoa học về mặt quản lý.
Sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện ở mức độ đơn giản cho vấn đề kinh doanh bằng kỹ thuật của khoa học quản lý.
Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để giải quyết các bài toán về hoạt động kinh doanh, quản lý của tổ chức trong thực tế.

Giáo trình chính:

1. Taylor, Bernard W. , Introduction to Management Science, 11th, NXB Pearson, 2013
2. Barry Render, Ralph M.Stair, Michael E.Hanna, Quantitative Analysis for Management, 11th, 2012.
3. Nguyễn Thống, Cao Hào Thi, Phương pháp định lượng trong quản lý, NXB Thống kê, 1998

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ

1.1. Giới thiệu về Khoa học quản lý (KHQL).
1.2. Xây dựng mô hình.
1.3. Các kỹ thuật của KHQL trong kinh doanh.
1.4. KHQL và hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
CHƯƠNG 2. QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
2.1. Mô hình hóa bài toán QHTT
2.2. Phương pháp đồ thị
2.3. Giải pháp máy tính
2.4. Phân tích độ nhạy
2.5. Các mô hình ứng dụng QHTT
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ KHO
3.1. Giới thiệu về quản lý tồn kho
3.2. Mô hình tồn kho tổng quát
3.3. Mô hình EOQ 
3.4. Các vấn đề khác trong quản lý tồn kho
CHƯƠNG 4. KỸ THUẬT MẠNG TRONG QUẢN LÝ
4.1. Kỹ thuật phân tích mạng
4.2. Ứng dụng kỹ thuật mạng trong quản lý dự án
CHƯƠNG 5. QUY HOẠCH PHI TUYẾN
5.1. Phân tích lợi nhuận phi  tuyến
5.2. Tối ưu hóa ràng buộc
5.3. Mô hình quy hoạch phi tuyến nhiều ràng buộc
5.4. Các bài toán ứng dụng quy hoạch phi tuyến
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH
7.1. Giới thiệu lý thuyết ra quyết định
7.2. Các mô hình ra quyết định
7.3. Cây quyết định
7.4. Ra quyết định đa yếu tố (Multi Factor Decision Making) 
CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH HÀNG ĐỢI 
8.1. Các chi phí của hàng đợi
8.2. Các đặc tính của hệ thống hàng đợi
8.3. Các mô hình của bài toán hàng đợi
CHƯƠNG 8. MÔ PHỎNG 
9.1. Giới thiệu về kỹ thuật mô phỏng
9.2. Mô phỏng Monte – Carlo
9.3. Phân tích thống kê kết quả mô phỏng
9.4. Kiểm định mô hình mô phỏng
9.5. Các ứng dụng của mô phỏng
CHƯƠNG 9. DỰ BÁO 
10.1. Giới thiệu về dự báo
10.2. Phương pháp chuỗi thời gian
10.3. Phương pháp hồi quy
10.4. Độ chính xác của dự báo

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.