Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

23:06 25/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên tiếng Anh: INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin doanh nghiệp)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Cơ sở dữ liệu; Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Học phần thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp các khái niệm, nguyên tắc, các giai đoạn trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin doanh nghiệp dưới góc nhìn của nhà quản lý; cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên hiểu được vai trò của nhân viên phân tích và thiết kế hệ thống, áp dụng được các phương pháp, công cụ và kỹ thuật trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra tổng quát:

Trình bày được các khái niệm và những nguyên lý cơ bản về phát triển và quản lí dự án hệ thống thông tin.
Giải thích và cho ví dụ minh họa về các kỹ thuật trong phương pháp phát triển hệ thống thông tin hướng cấu trúc và hướng đối tượng; giải thích về các hoạt động phát triển hệ thống thông tin.
Áp dụng các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để mô hình hóa và đặc tả một số quy trình nghiệp vụ trong thực tế.
Phân tích và lý giải mối liên hệ giữa các quy trình nghiệp vụ thông qua các sơ đồ phân tích và thiết kế hệ thống.
Phối hợp các kỹ thuật về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để tổ chứcthiết lập dự án về hệ thống thông tin cho một tình huống cụ thể; Tổ chức và làm việc nhóm để thực hiện Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu.

Giáo trình chính:

1. Kendall and Kendall, “System Analysis and Design”, 9th Edition, Prentice Hall, 2013.
2. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, “Systems Analysis Design UML Version 2.0-An Object-Oriented Approach”, 3rd Edition, 2009.


Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin
1.2. Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng cấu trúc
1.3. Giới thiệu về phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng
CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ QUẢN LÍ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN
2.1. Tổng quan về xác định yêu cầu
2.2. Các phương pháp thu thập yêu cầu
2.3. Đặc tả yêu cầu
2.4. Quản lí dự án hệ thống thông tin
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO HƯỚNG CẤU TRÚC
3.1. Tổng quan về phân tích hệ thống hướng cấu trúc
3.2. Sơ đồ phân rã chức năng
3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu
3.4. Từ điển dữ liệu
3.1. Đặc tả quá trình và quyết định có cấu trúc
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
4.1. Tổng quan về hướng đối tượng
4.2. Các khái niệm và sơ đồ UML
4.3. Mô hình hóa chức năng
4.4. Mô hình hóa cấu trúc
4.5. Mô hình hóa hành vi
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
5.1. Tổng quan về thiết kế hệ thống
5.2. Thiết kế đầu ra
5.3. Thiết kế đầu vào
5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu
5.5. Tương tác người-máy (HCI)
CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
6.1. Quản lý chất lượng tổng thể
6.2. Kiểm thử, bảo trì và kiểm toán
6.3. Hiện thực hệ thống phân tán
6.4. Huấn luyện người dùng
6.5. Chuyển đổi hệ thống

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.