Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Quản trị hệ thống thông tin

23:14 25/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên tiếng Anh: MANAGING INFORMATION SYSTEMS
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin doanh nghiệp)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị hệ thống thông tin trong một tổ chức / doanh nghiệp giúp cho người học triển khai được chiến lược hệ thống thông tin và sử dụng tốt nhất các nguồn lực về thông tin trong tổ chức / doanh nghiệp.


Chuẩn đầu ra tổng quát:

Giải thích được các khái niệm cơ bản về chiến lược hệ thống thông tin và mô tả các nguồn lực về thông tin trong tổ chức/ doanh nghiệp.
Phân tích được tầm quan trọng của việc gắn kết chiến lược hệ thống thông tin với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích được vai trò và tác động của hệ thống thông tin đối với tổ chức / doanh nghiệp.
Áp dụng cách thức và các mô hình quản trị hệ thống thông tin vào các tình huống doanh nghiệp/tổ chức cụ thể.
Giải thích được chi phí và cách thức đầu tư vào hệ thống thông tin của tổ chức/doanh nghiệp. Tóm tắt được việc quản lý tri thức trong tổ chức/doanh nghiệp.
Thảo luận các nội dung chủ yếu của công việc nghiên cứu bài tập tình huống; xây dựng nhóm và tiến hành làm việc nhóm để thực hiện nghiên cứu bài tập tình huống  Quản trị Hệ Thống Thông Tin theo yêu cầu; Làm báo cáo trình bày theo nhóm về bài tập tình huống.

Giáo trình chính:

Bài giảng và bài tập tình huống được biên soạn thống nhất trong bộ môn

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Tại sao phải quản trị hệ thống thông tin?
2. Chiến lược quản trị và sử dụng hệ thống thông tin
3. Tam giác chiến lược hệ thống thông tin
CHƯƠNG 2 – CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN
1. Sự phát triển của các nguồn lực thông tin
2. Sử dụng các nguồn lực thông tin 
3. Các liên minh chiến lược 
4. Các rủi ro về nguồn lực thông tin
CHƯƠNG 3 – TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
1. Hệ thống thông tin và văn hóa, cơ cấu của tổ chức
2. Hệ thống thông tin và thiết kế công việc
3. Hệ thống thông tin và các quy trình nghiệp vụ
CHƯƠNG 4 – KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CHIẾN LƯỢC HỆ THỐNG THÔNG TIN
1. Từ viễn cảnh đến triển khai chiến lược hệ thống thông tin
2. Các nguyên lý kiến trúc hệ thống thông tin 
3. Sự biến đổi từ chiến lược sang kiến trúc và cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin
CHƯƠNG 5 – CÁC CÁCH THỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN
1. Khung mẫu quyết định triển khai hệ thống thông tin
2. Triển khai nội bộ
3. Triển khai bằng thuê ngoài
CHƯƠNG 6 – QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
1. Giới thiệu về tổ chức quản lý hệ thống thông tin
2. Các hoạt động quản trị hệ thống thông tin
3. Mô hình quản trị hệ thống thông tin 
CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN – COBIT 5
1. Giới thiệu mô hình COBIT
2. Các nguyên lý của mô hình COBIT
CHƯƠNG 8 – ĐẦU TƯ HỆ THỐNG THÔNG TIN
1. Đầu tư cho các nguồn lực hệ thống thông tin
2. Chi phí cho hệ thống thông tin
3. Quản lý danh mục đầu tư hệ thống thông tin
4. Định giá đầu tư hệ thống thông tin
5. Giám sát đầu tư hệ thống thông tin
CHƯƠNG  9 – QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG TỔ CHỨC
1. Từ quản lý tri thức đến kinh doanh thông minh
2. Quy trình quản lý tri thức
3. Cạnh tranh bằng phân tích

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.