Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

23:23 25/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
Tên tiếng Anh: ENTERPRISE RESOURCES PLANING SYSTEMS
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin doanh nghiệp)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) bao gồm các khái niệm cơ bản, phạm vi áp dụng, quy trình nghiệp vụ. Đồng thời giúp cho người học tiếp cận với các công nghệ và cách thức triển khai hệ thống ERP phổ biến.


Chuẩn đầu ra tổng quát:

Hiểu các kiến thức cơ bản về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
Hiểu các chức năng nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ.
Áp dụng mô hình triển khai giải pháp triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
Hiểu các công nghệ trong hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
Hiểu các nội dung chủ yếu của công việc nghiên cứu bài tập tình huống; tổ chức và làm việc nhóm để thực hiện nghiên cứu bài tập tình huống  Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp theo yêu cầu; Làm báo cáo và thuyết trình nhóm về bài tập tình huống.

Giáo trình chính:

Bộ giáo trình, bài giảng và bài tập thực hành được thẩm định và phê duyệt của Khoa quản lý, được giảng viên giới thiệu và cung cấp trong buổi học đầu tiên của môn học.

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)

1.1. Khái niệm và vai trò của hệ thống ERP
1.2. Sự phát triển của hệ thống ERP
1.3. Các giải pháp hệ thống ERP
CHƯƠNG 2 - CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 
2.1. Các lĩnh vực chức năng và quy trình nghiệp vụ
2.2. Các lĩnh vực chức năng và quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp nhỏ
2.3. Hệ thống thông tin theo lĩnh vực chức năng
CHƯƠNG 3 -MARKETING VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TRONG HỆ THỐNG ERP
3.1. Tổng quan về Marketing và bán hang
3.2. Quá trình xử lý đơn hàng trong hệ thống ERP
3.3. Quản trị quan hệ khách hàng và hệ thống ERP
CHƯƠNG 4 - QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SẢN XUẤT TRONG HỆ THỐNG ERP
4.1. Tổng quan về chuỗi cung ứng và sản xuất
4.2. Quá trình hoạch định sản xuất trong hệ thống ERP
4.3. Quản trị chuỗi cung ứng và hệ thống ERP
CHƯƠNG 5 - KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG ERP
5.1. Tổng quan về các hoạt động kế toán
5.2. Quản lý nợ trong hệ thống ERP
5.3. Phân tích lợi nhuận trong hệ thống ERP
5.4. Lập báo cáo quản trị trong hệ thống ERP
CHƯƠNG 6- QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HỆ THỐNG ERP
6.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
6.2. Các tính năng quản trị nguồn nhân lực chính trong hệ thống ERP
6.3. Các khía cạnh khác về quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống ERP
CHƯƠNG 7 - MÔ HÌNH HÓA VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP
7.1. Mô hình hóa hệ thống ERP
7.2. Biểu đồ Event Process Chain (EPC)
7.3. Cải tiến quy trình
7.4. Triển khai hệ thống ERP
CHƯƠNG 8 - CÁC CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG ERP 
8.1. RFID
8.2. Business Intelligence
8.3. In-Memory Computing 
8.4. Mobile Computing
8.5. Cloud Computing

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.