Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Kho dữ liệu & Khai phá dữ liệu

10:27 15/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Tên tiếng Anh: DATA WAREHOUSE AND DATA MINING
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Cơ sở dữ liệu ; Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Học phần thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, bao gồm các khái niệm liên quan đến kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, quá trình thiết kế và cài đặt kho dữ liệu. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các kỹ thuật khai phá dữ liệu, cách phân tích và nhu cầu kinh doanh trong việc khám phá tri thức để tạo lợi thế cạnh tranh và áp dụng các công nghệ khai phá dữ liệu một cách thích hợp để nhận dạng giá trị kinh doanh thực sự của các công nghệ khai phá dữ liệu này.


Chuẩn đầu ra tổng quát:

Nhận ra ý nghĩa ứng dụng của kho dữ liệu và khai phá dữ liệu trong kinh doanh thông minh. Trình bày được khái niệm liên quan đến kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, các kỹ thuật xây dựng quản lý kho dữ liệu và các kỹ thuật khai phá dữ liệu.
Hiểu được quá trình thiết kế và xây dựng kho dữ liệu, qua đó vận dụng các công cụ phần mềm để hiện thực hóa quy trình này. Hiểu được các quy trình và các phương pháp khai phá dữ liệu và có thể áp dụng và giải quyết các bài toán trong thực tiễn.
Phát hiện được các vấn đề tương quan giữa Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu. Phân tích và xử lý dữ liệu trong quá trình khai phá dữ liệu. Có khả năng tham gia phát triển hoàn chỉnh ứng dụng kinh doanh thông minh.
Sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện ở mức độ đơn giản cho vấn đề ứng dụng kho dữ liệu và khai phá dữ liệu trong kinh doanh thông minh.
Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để giải quyết các bài toán về hoạt động kinh doanh, quản lý của tổ chức trong thực tế.

Giáo trình chính:

Bài giảng Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, được biên soạn bởi Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1. Giới thiệu về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
2. Các đặc tính của kho dữ liệu 
3. Mối quan hệ giữa kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
4. Ứng dụng của kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CỦA KHO DỮ LIỆU
1. Kiến trúc chi tiết của kho dữ liệu
2. Kho dữ liệu doanh nghiệp (Enterprise warehouse)
3. Kho dữ liệu theo chủ đề (Data Mart)
4. Siêu dữ liệu (Meta data)
5. Các công cụ back-end liên quan đến kho dữ liệu
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU
1. Các phương pháp tiếp cận để thiết kế kho dữ liệu
2. Thiết kế mô hình dữ liệu (Data model)
3. Quá trình ETL/ELT
4. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu
5. Một số các vân đề lưu ý khi thiết kế kho dữ liệu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN OLAP
1. Tổng quan về OLAP
2. Mô hình dữ liệu đa chiều
3. MOLAP, ROLAP, HOLAP
4. Thiết kế và xây dựng Cube
5. Các thao tác trên hệ thống OLAP
CHƯƠNG 5: KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH
1. Quy trình khai phá dữ liệu
2. Một số thuật toán phổ biến trong khai phá dữ liệu
3. Các công cụ khai phá dữ liệu
4. Triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.