Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Phân tích kinh doanh

11:45 22/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÂN TÍCH KINH DOANH
Tên tiếng Anh: BUSINESS ANALYSIS
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Môn học này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp các kiến thức, công cụ và kỹ thuật cơ bản và cần thiết để tiến hành phân tích hệ thống kinh doanh của một doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể thực hiện sự đổi mới về chiến lược, cấu trúc, mô hình và qui trình kinh doanh của mình.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Hiểu các kiến thức cơ bản về phân tích kinh doanh.
- Áp dụng chiến lược, quy trình và các kỹ thuật phân tích kinh doanh.
- Phân tích tính hấp dẫn của ngành kinh doanh.
- Hiểu sự đổi mới thông qua phân tích kinh doanh.
- Hiểu các nội dung chủ yếu của công việc nghiên cứu bài tập tình huống; tổ chức và làm việc nhóm để thực hiện nghiên cứu bài tập tình huống  Phân tích kinh doanh theo yêu cầu; Làm báo cáo và thuyết trình nhóm về bài tập tình huống.

Giáo trình chính:
- Bài giảng được biên soạn bởi Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
- James Cadle, Debra Paul and Paul Turner, “Business Analysis Techniques – 99 Essential Tools for Scucess”, BCS The Chartered Institute for IT, 2015
- Laura Brandenburg, “How to Start a Business Analyst Career”, Second Edition, 2015.
- Howard Podeswa, “The Business Analyst’s Handbook”, 2015
- International Institute of Business Analysis, “A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide)”, Edition: 3rd, IIBA, 2015
- Babara A. Carkenord, “ Seven Steps to Mastering Business Analysis”, 2009Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KINH DOANH
1. Phân tích kinh doanh là gì?
2. Các khái niệm chính
3. Các lĩnh vực kiến thức
4. Các công việc thực hiện
5. Các kỹ thuật
6. Các kỹ năng cần thiết
7. Các nguồn thông tin phân tích kinh doanh khác
CHƯƠNG 2: NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI PHÂN TÍCH KINH DOANH
1. Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
2. Các đặc điểm hành vi
3. Kiến thức kinh doanh
4. Kỹ năng giao tiếp
5. Kỹ năng tương tác
6. Các ứng dụng phần mềm
CHƯƠNG 3: CÁC KỸ THUẬT
1. Định nghĩa các tiêu chuẩn chấp nhận và đánh giá
2. Điểm chuẩn (Benchmarking)
3. Động não
4. Phân tích các quy tắc kinh doanh
5. Từ điển và thuật ngữ dữ liệu
6. Sơ đồ dòng dữ liệu
7. Mô hình dữ liệu
8. Phân tích quyết định
9. Phân tích tài liệu
10. Ước lượng
11. Tập trung nhóm
12. Phân rã chức năng
13. Phân tích giao diện
14. Phỏng vấn
15. Các bài học về các quy trình đã có
16. Thước đo và các chỉ số hiệu suất chính (KPI)
17. Phân tích các yêu cầu phi chức năng
18. Quan sát
19. Mô hình tổ chức
20. Theo dấu vấn đề
21. Mô hình quy trình
22. Tạo mẫu
23. Các yêu cầu hội thảo
24. Phân tích rủi ro
25. Phân tích nguyên nhân gốc rễ
26. Kịch bản và các trường hợp sử dụng
27. Mô hình phạm vi
28. Sơ đồ tuần tự
29. Sơ đồ trạng thái
30. Walkthrough có cấu trúc
31. Khảo sát / Bảng hỏi
32. Phân tích SWOT
33. Các câu chuyện người dùng
34. Đánh giá nhà cung cấp
CHƯƠNG 4: LÊN KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT PHÂN TÍCH KINH DOANH
1. Lên kế hoạch tiếp cận phân tích kinh doanh
2. Tiến hành phân tích các bên liên quan
3. Lên kế hoạch các hoạt động phân tích kinh doanh
4. Lên kế hoạch truyền thông phân tích kinh doanh
5. Lên kế hoạch quy trình quản lý yêu cầu
6. Quản lý thực hiện phân tích kinh doanh
CHƯƠNG 5: KHỞI TẠO
1. Chuẩn bị khởi tạo
2. Tiến hành các hoạt động khởi tạo
3. Biên soạn tài liệu các kết quả khởi tạo
4. Xác nhận các kết quả khởi tạo
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ TRUYỀN THÔNG CÁC YÊU CẦU
1. Quản lý phạm vi giải pháp và các yêu cầu
2. Quản lý khả năng theo dấu các yêu cầu
3. Duy trì các yêu cầu cho việc tái sử dụng
4. Chuẩn bị đóng gói yêu cầu
5. Truyền thông yêu cầu
CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP
1. Xác định các nhu cầu kinh doanh
2. Đánh giá khả năng các lỗ hổng
3. Xác định cách tiếp cận giải pháp
4. Xác định phạm vi giải pháp
5. Xác định các trường hợp kinh doanh
CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU
1. Sắp xếp ưu tiên các yêu cầu
2. Tổ chức các yêu cầu
3. Cụ thể hóa và mô hình các yêu cầu
4. Định nghĩa các giả thuyết và ràng buộc
5. Kiểm chứng các yêu cầu
6. Xác nhận các yêu cầu
CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN GIẢI PHÁP
1. Đánh giá giải pháp đề xuất
2. Phân bổ yêu cầu
3. Đánh giá sự sẵn sàng của tổ chức
4. Xác định các yêu cầu chuyển đổi
5. Xác nhận giải pháp
6. Đánh giá hiệu suất của giải pháp


Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.