MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CN HTTT DOANH NGHIỆP (CTĐT đang chờ ban hành, áp dụng từ Khóa 33)

10:42 15/08/2017

Tên chương trình (chuyên ngành): HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Ngành đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Mã ngành: 52340405
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo (theo thiết kế): 04 năm

1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân kinh tế, Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Chuyên ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết về công nghệ thông tin, kinh tế và quản lý; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; có năng lực sáng tạo, ứng dụng hệ thống thông tin vào các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực lao động có chất lượng trong thời đại cách mạng công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ.
1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Người học có khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý; đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;
- Người học có khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu  tìm kiếm tri thức mới, hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý;
- Người học có khả năng phân tích kinh doanh, mô hình hóa hoạt động kinh doanh và chuyển hóa nghiệp vụ kinh doanh thành hệ thống thông tin;
- Người học có những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, quản lý;
- Người học có kỹ năng giải quyết vấn đề; tìm kiếm các ý tưởng, khám phá tri thức mới, giải quyết các tình huống trong lĩnh vực hệ thống thông tin;
- Người học có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, phản biện và có tư duy hệ thống;
- Người học có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; có ý thức kỷ luật, tự tìm tòi nâng cao năng lực, tự tin trong mọi môi trường làm việc.
2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp:
• Định hướng Quản trị, vận hành, phát triển HTTT trong tổ chức
o Nhân viên phân tích, thiết kế hệ thống
o Nhân viên kiểm thử hệ thống
o Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng cuối cùng
o Quản trị viên hệ thống thông tin
o Nhân viên kiểm toán hệ thống thông tin
• Định hướng phân tích kinh doanh
o Nhân viên kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phần mềm
o Nhân viên phân tích nghiệp vụ phần mềm
• Định hướng khoa học dữ liệu
o Nhân viên thiết kế dữ liệu
o Nhân viên lập trình, phát triển cơ sở dữ liệu
o Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu
o Nhân viên phân tích, khai phá dữ liệu, dự báo thị trường kinh doanh
3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống thông tin doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành hệ thống thông tin quản lý / hệ thống thông tin doanh nghiệp, các ngành kinh tế và quản trị khác trong và ngoài nước.