hien-thi-trang-tin

Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Phân tích thiết kế hệ thống thương mại điện tử

11:47 22/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tên tiếng Anh: ELECTRONIC COMMERCE SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.

Mô tả môn học: Học phần cung cấp các khái niệm, nguyên tắc, các giai đoạn trong phân tích thiết kế hệ thống thương mại điện tử dưới góc nhìn của nhà quản lý; cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên hiểu được vai trò của phân tích viên hệ thống thương mại điện tử, áp dụng được các phương pháp, công cụ và kỹ thuật trong phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử, cung cấp những kiến thức và kỹ năng về thiết kế giải pháp website trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Ghi nhớ và trình bày các nội dung chủ yếu của hệ thống Thương mại điện tử và vai trò của nhân viên phân tích thiết kế hệ thống Thương mại điện tử; mô tả các quy trình hoạt động phân tích thiết kế hệ thống Thương mại điện tử.
- Ghi nhớ và trình bày các nội dung của phân tích hệ thống Thương mại điện tử theo hướng cấu trúc và hướng đối tượng; trình bày các nội dung của thiết kế hệ thống Thương mại điện tử; trình bày các nội dung của thiết kế website thương mại điện tử.
- Liệt kê và diễn giải các nội dung phân tích thiết kế hệ thống Thương mại điện tử và thiết kế website thương mại điện tử; giải thích được các nội dung của bộ hồ sơ phân tích thiết kế hệ thống thương mại điện tử
- Vận dụng các nội dung phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc (hoặc hướng đối tượng) và thiết kế website thương mại điện tử vào dự án xây dựng hệ thống thương mại điện tử; tổ chức và làm việc nhóm để thực hiện Đồ án phân tích và thiết kế một hệ thống thương mại điện tử theo yêu cầu; Làm báo cáo và thuyết trình về Đồ án; Giải thích và biện luận được sự phù hợp và tính khả thi của bản phân tích và thiết kế.
- Mô tả và giải thích các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng hệ thống; phân tích và đánh giá các tình huống tổ chức triển khai và đảm bảo chất lượng hệ thống.

Giáo trình chính:
- Bài giảng được biên soạn bởi Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
- Kendall and Kendall, “System Analysis and Design”, 9th Edition, Prentice Hall, 2013
- Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, “Systems Analysis Design UML Version 2.0-An Object-Oriented Approach”, 3rd Edition, 2009
- Craig Larman, “Applying UML And Patterns”, 3rd Edition, Prentice Hall, 2004
- Jenifer Tidwell, “Designing Interfaces”, O'Reilly, 2005

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1.1. Tổng quan về hệ thống thương mại điện tử
1.2. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống TMĐT
CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG THÔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
2.1. Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng
2.2. Các phương pháp xác định yêu cầu người dùng
2.3. Tổng quan về giai đoạn khởi tạo dự án
2.4. Các nội dung cần xác định ở giai đoạn khởi tạo dự án hệ thống TMĐT
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG CẤU TRÚC
3.1. Tổng quan về phân tích hệ thống TMĐT theo hướng cấu trúc
3.2. Sơ đồ phân rã chức năng
3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu
3.4. Từ điển dữ liệu
3.5. Đặc tả quá trình và quyết định có cấu trúc
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TMĐT THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
4.1. Tổng quan về Phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT hướng đối tượng.
4.2. Phân tích hệ thống TMĐT hướng đối tượng với UML
4.3. Thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
5.1. Tổng quan về thiết kế hệ thống TMĐT
5.2. Các khía cạnh trong thiết kế hệ thống TMĐT
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
6.1. Thiết kế Hệ thống website TMĐT
6.2. Nguyên lý thiết kế các thành phần của Hệ thống website TMĐT
CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TMĐT
7.1. Tổ chức triển khai hệ thống website thương mại điện tử
7.2. Kiểm thử, bảo trì và kiểm toán
7.3. Kiến trúc hệ thống
7.4. Huấn luyện người dùng
7.5. Chuyển đổi hệ thống
7.6. Đánh giá hệ thống


Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.