hien-thi-trang-tin

Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Marketing điện tử

12:03 22/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: MARKETING ĐIỆN TỬ
Tên tiếng Anh: ELECTRONIC MARKETING
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Thương mại điện tử, Nguyên lý marketing, Quản trị học.

Mô tả môn học: Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing điện tử bao gồm các khái niệm cơ bản như: marketing điện tử là gì ? môi trường, chiến lược, kế hoạch cho marketing điện tử, truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC), quản trị quan hệ khách hàng điện tử, marketing điện tử trong các thương mại B2B, đo lường hiệu quả của marketing điện tử. Ngoài ra môn học còn cung cấp kiến thức về các kỹ thuật truyền thông tiếp thị điện tử như qua phương tiện xã hội, di động, website, máy tìm kiếm, dựa trên vị trí…. Bên cạnh đó môn học còn giúp người học có thể vận dụng các kiến thức về marketing điện tử vào việc phân tích cũng như đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả về marketing điện tử cho những tình huống thực tế.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
-  Thông hiểu các kiến thức cơ bản về marketing điện tử, chiến lược và quản trị marketing điện tử
- Áp dụng các phương triện truyền thông tiếp thị điện tử vào các tính huống thực tế. Đánh giá được vai trò, khả năng của các phương triện truyền thông tiếp thị điện tử
- Áp dụng chiến lược marketing điện tử để giải quyết các tình huống được đưa ra
- Sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện ở mức độ đơn giản vào việc tìm hiểu các tình huống trong marketing điện tử
- Làm việc nhóm ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để giải quyết các tình huống về thương mại điện tử

Giáo trình chính:
- Bài giảng được biên soạn bởi Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
- Judy Strauss ;Adel El-Ansary; Raymond Frost, “E-Marketing”, 7th Edition, Prentice Hall, 2013
- Dave Chaffey; Fiona Ellis-Chadwick, “Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice”, 5th Edition, Pearson, 2012


Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ
1.1. Giới thiệu về marketing điện tử
1.2. Marketing điện tử chiến lược và các số đo hiệu suất
CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH MARKETING ĐIỆN TỬ
2.1. Tổng quan về qui trình hoạch định marketing điện tử
2.2. Tạo kế hoạch marketing điện tử
2.3. Kế hoạch marketing điện tử 7 bước
CHƯƠNG 3. MÔI TRƯỜNG MARKETING ĐIỆN TỬ
3.1. Thị trường điện tử toàn cầu 3.0
3.2. Các vấn đề pháp lý và đạo đức
CHƯƠNG 4. CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỆN TỬ
4.1. Nghiên cứu markering điện tử
4.2. Người tiêu dùng trực tuyến
4.3. Một số chiến lược
CHƯƠNG 5. SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ 
5.1. Sản phẩm và giá trong môi trường trực tuyến
5.2. Internet cho việc phân phối
CHƯƠNG 6. QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐIỆN TỬ 
6.1. Truyền thông marketing điện tử
6.2. Truyền thông tiếp thị điện tử qua phương tiện sở hữu
6.3. Truyền thông tiếp thị điện tử qua phương tiện trả phí
6.4. Truyền thông tiếp thị điện tử qua phương tiện để kiếm tiền
CHƯƠNG 7. MARKETING ĐIỆN TỬ B2B
7.1. Marketing trong các tổ chức B2B
7.2. Các chọn lựa cho các giao dịch liên tổ chức trực tuyến
7.3. Công nghệ số hỗ trợ cho marketing B2B
7.4. Các chiến lược marketing điện tử
CHƯƠNG 8. CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
8.1. Giới thiệu
8.2. Lập kế hoạch thiết kế và xây dựng website
8.3. Khởi tạo dự án website
8.4. Nghiên cứu yêu cầu người dùng
8.5. Thiết kế trải nghiệm người dùng
8.6. Phát triển và kiểm thử nội dung
8.7. Quảng bá website
8.8. Chất lượng dịch vụ
8.9. Thiết kế site trên mobile
CHƯƠNG 9. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
9.1. Tạo dựng quan hệ khách hàng
9.2. Ba trụ cột trong marketing quan hệ
9.3. Quản trị quan hệ khách hàng điện tử (CRM 2.0)
9.4. Xây dựng CRM

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.