Kế hoạch đào tạo theo học kỳ Chuyên ngành Thương mại điện tử (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32)

22:23 15/11/2016

Học kỳ 1
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1/Basics of Marxism and Leninism 1
2. Toán cao cấp 1/ Advanced  Mathematic 1 (Đại số tuyến tính/ Linear Algebra)
3. Kinh tế học vi mô/Microeconomics
4. Quản trị học/Fundamental of  Management
5. Các môn tự chọn (đại cương)
6. Học phần GDTC 1
7. Giáo dục quốc phòng - an ninh

Học kỳ 2
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2/ Basics of Marxism and Leninism 2
2. Toán cao cấp 2/ Advanced  Mathematic 2 (Giải tích/ Analysis)
3. Lý luận về nhà nước và pháp luật/ Arguments for State and Law
4. Kinh tế học vĩ mô/Macroeconomics
5. Nguyên lý thống kê/ Principles of Statistic
6. Nguyên lý Marketing/Principles of  Marketing
7. Lý thuyết tài chính – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory
8. Học phần GDTC 2

Học kỳ 3
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh
2. Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability and Statistics
3. Mô hình toán kinh tế/ Mathematical models in economics
4. Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting
5. Tin học ứng dụng/ Applied Informatics
6. Kinh tế lượng/ Econometrics
7. Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance
8. Học phần GDTC 3

Học kỳ 4
1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam/ Processes of Vietnamese Revolution
2. Luật kinh doanh/Business Law
3. Hệ thống thông tin quản lý/ Management Information System
4. Truyền thông trong kinh doanh/Business Communications
5. Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method
6. Các môn tự chọn (khối ngành)
7. Học phần GDTC 4

Học kỳ 5
1. Anh văn chuyên ngành 1/ Professional English 1
2. Quản trị vận hành/ Operation Management 
3. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp/ Business Ethics and Organizational Culture
4. Cơ sở dữ liệu/ Database
5. Mạng truyền thông/ Networking
6. Khoa học quản lý ứng dụng/ Management Sciences
7. Học phần GDTC 5

Học kỳ 6
1. Anh văn chuyên ngành 2/ Professional English 2
2. An toàn bảo mật thông tin/ Information Security
3. Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu/ Data Warehouse and Data Mining
4. Quản trị chuỗi cung ứng/ Supply Chain Management
5. Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics
6. Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành

Học kỳ 7
1. Thương mại điện tử/ Electronic Commerce
2. Phân tích kinh doanh và sự đổi mới/ Business Analysis and Innovation 
3. Marketing điện tử/ Electronic Marketing
4. Phân tích thiết kế hệ thống thương mại điện tử/ Electronic Commerce System Analysis and Design
5. Quản trị marketing/ Marketing Management
6. Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành

Học kỳ 8

1. Thực tập cuối khóa/ Internship
2. Học phần khóa luận tốt nghiệp/ Research Paper