MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32)

21:21 01/11/2016

1. Mục tiêu đào tạo (Sứ mạng, triết lý của chương trình đào tạo)
    Sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Chuyên ngành Thương mại điện tử được đào tạo trở thành nhà quản trị kinh doanh, đặc biệt là quản trị hoạt động thương mại điện tử; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; am hiểu quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin; có năng lực sáng tạo, ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể: người học được trang bị:
    1. Kiến thức và lập luận ngành 
        1.1. Kiến thức cơ bản (đại cương) về khối ngành/ngành Hệ thống thông tin quản lý
        1.2. Kiến thức nền cơ sở khối ngành và cơ sở ngành Hệ thống thông tin quản lý
        1.3. Kiến thức ngành, chuyên ngành Thương mại điện tử
    2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp
        2.1. Kỹ năng phân tích, lập luận, tư duy và giải quyết vấn đề 
        2.2. Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 
        2.3. Kỹ năng tư duy hệ thống 
        2.4. Phẩm chất cá nhân
       2.5. Kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp và làm việc trong lĩnh vực HTTTQL / Thương mại điện tử
    3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 
        3.1. Kỹ năng làm việc nhóm
        3.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
        3.3. Khả năng sử dụng tiếng Anh
    4. Năng lực thực hành nghề nghiệp 
        4.1. Nhận thức về bối cảnh xã hội và môi trường bên ngoài 
        4.2. Nhận thức về bối cảnh doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
        4.3. Năng lực hình thành ý tưởng kinh doanh
        4.4. Năng lực xây dựng phương án, dự án
        4.5. Năng lực triển khai thực hiện giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý / Thương mại điện tử
        4.6. Năng lực đánh giá dự án, giải pháp trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:
    • Nhân viên thiết kế website thương mại điện tử trong các tổ chức;
    • Nhân viên phân tích và tư vấn an toàn bảo mật trong thương mại điện tử;
    • Nhân viên tư vấn hoặc triển khai giải pháp tại các công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử;
    • Nhân viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động thương mại điện tử;
    • Vận hành hệ thống TMĐT hoặc kinh doanh/ marketing TMĐT 
    • Chuyên viên phát triển kinh doanh/ kỹ thuật trong các công ty tổ chức cổng thanh toán
    • Chuyên viên phát triển kinh doanh/ vận hành mảng Ngân hàng điên tử, Ngân hàng số trong các ngân hàng
    • Chuyên viên hoặc nhà quản lý các hệ thống về thương mại điện tử tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử;
    • Phụ trách mảng marketing điện tử, thanh toán điện tử trong thương mại điện tử; 
    • Chuyên gia phân tích và khai phá dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực thương mại điện tử;
    • Nắm bắt xu thế và khởi nghiệp với TMĐT
    • Giảng viên tham gia giảng dạy về lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.