Chi bộ Quản trị - Quản lý

14:00 15/11/2016

Các Đảng viên trong Chi bộ:
- Trịnh Hoàng Nam - Phó bí thư chi bộ
- Hoàng Thị Thanh Hằng - Chi ủy viên
- Lê Sĩ Đồng
- Nguyễn Văn Thi
- Nguyễn Văn Tiến
- Nguyễn Văn Thụy
- Nguyễn Thị Thanh Nhàn
- Đinh Thu Quỳnh
- Trần Thị Ngọc Linh
- Đào Quốc Thắng
- Nguyễn Hoàng Ân
- Huỳnh Đỗ Bảo Châu
- Thái Thị Thu Thủy