GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (EC)

NCS.ThS. Tôn Nữ Khoa Nguyên 
ThS. Nguyễn Văn Thi
ThS. Trần Việt Tâm
- ThS. Phó Hải Đăng