HỘI ĐỒNG KHOA & BAN CHỦ NHIỆM KHOA

HỘI ĐỒNG KHOA:
1. PGS.TS.Lê Sĩ Đồng - GV Khoa HTTTQL - Chủ tịch
2. ThS. Nguyễn Văn Thi - Phụ trách Khoa HTTTQL - Thành viên
3. ThS. Trịnh Hoàng Nam - GV Khoa HTTTQL - Thành viên
4. TS. Hà Bình Minh - GV Khoa HTTTQL - Thành viên
5. TS. Lê Thị Thanh An - GV ĐH Bách Khoa Hà Nội - Thành viên
6. Ông Thẩm Văn Hương - CTHĐ thành viên, Tổng giám đốc Công ty triển khai giải pháp công nghệ SS4U - Thành viên
7. Ông Nguyễn Đông Phong - Phó giám đốc Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST), KV Miền Nam - Thành viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

1, ThS. Nguyễn Văn Thi - Phụ trách khoa