GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ (MIS)

NCS.ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ
NCS.ThS. Nguyễn Duy Thanh 
NCS.ThS. Hồ Thị Linh

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu