ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ


BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. ThS. Nguyễn Hoàng Ân
2. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu 
3. ThS. Hồ Thị Linh
4. ThS. Tôn Nữ Khoa Nguyên (NCS)
5. ThS. Trần Việt Tâm
6. ThS. Nguyễn Duy Thanh (NCS)
7. ThS. Nguyễn Văn Thi
8. ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (NCS)