ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BM KHOA HỌC MÁY TÍNH


BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
1. PGS.TS. Lê Sĩ Đồng
2. ThS. Đặng Hoàng Huy
3. ThS. Trịnh Hoàng Nam (NCS)
4. ThS. Nguyễn Phương Nam
5. TS. Hà Bình Minh 
6. ThS. Đào Quốc Thắng
7 ThS. Thái Thị Thu Thủy