Đề tài Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 29

23:14 30/12/2016

Lục Trần Vĩnh Khiêm. Sự thành công của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trên điện toán đám mây trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguyễn Lê Quang Thy. Mô hình chấp nhận dịch vụ ngân hàng trên di động ở Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Phú Thịnh
. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu đầu vào tại công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam.

Trác Hữu Thịnh. Xây dựng hệ thống quản lý nhà cho thuê.

Đoàn Phú Hải
. Vai trò ERP trong kinh doanh thông minh: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.

Huỳnh Anh Phúc. Chấp nhận thanh toán điện tử: một nghiên cứu ở Tp.HCM.

Nguyễn Thị Minh Lý. Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại Tp.HCM.

Nguyễn Hồ Cẩm Tú. Cảm nhận rủi ro trong việc sử dụng ngân hàng trực tuyến: một nghiên cứu tại Việt Nam.

Phạm Phú Tùng. Sự hài lòng của người sử dụng trong sự thành công của dự án Core banking tại Việt Nam.

Trần Phước Dư. Ứng dụng hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ vào quy trình quản lý mua hàng và kho

Nguyễn Gia Khang. Website hỗ trợ phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trần Thị Mỹ Ngân. Chấp nhận và sử dụng công nghệ - một nghiên cứu về dịch vụ Grabtaxi tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Thảo. Đề xuất giải pháp cải thiện công cụ dịch Google Translate

CÁC ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN: ĐỢT 4 (đến T08/2017)

Trần Mộng Đào. Phát triển hệ thống quản lý chất lượng phần mềm theo phương pháp phát triển hướng hành vi tại công ty TNHH Terrralogic Việt Nam

Tô Đức Long. Chấp nhận thanh toán qua điểm dịch vụ: Một nghiên cứu tại Ngân hàng Công thương Việt Nam