Danh mục NCKH GV: Công trình khoa học công bố - cập nhật đến tháng 3/2017

13:26 31/03/2017

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Công trình khoa học công bố - cập nhật đến tháng 3/2017

Tạp chí khoa học quốc tế

Thanh D. Nguyen, Tuan M. Nguyen & Thi H. Cao (2017). A conceptual framework for IS project success. Context-Aware Systems and Applications, LNICST 193, 142-154.

Le Van Hien, Nguyen Trung Dung & Ha Binh Minh (2016). A novel approach to state bounding for discrete-time Markovian jump systems with interval time-varying delay. IMA Journal of Mathematical Control and Information, 33(2), 293-307.

Thanh D. Nguyen, Dat T. Nguyen & Tuan M. Nguyen (2016). Information systems success: The project management information system for ERP projects. Context-Aware Systems and Applications, LNICST 165, 198-211.

Ho Vu & Le Si Dong (2015). Initial value problem for second-order random fuzzy differential equations. Advances in Difference Equations, 15(1), 1-23.

Le Si Dong, Ho Vu & Nguyen Dinh Phu (2015). The formulas of the solution for linear-order random fuzzy differential equations. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 28(2), 795-807.

Thanh D. Nguyen, Tuan M. Nguyen & Thi H. Cao (2015). Information systems success: A literature review. Future Data and Security Engineering, LNCS 9446, 242-256.

V. Lupulescu, Le Si Dong & Ngo Van Hoa (2015). Existence and uniqueness of solutions for random fuzzy fractional integral and differential equations. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 29(1), 27-42.

V. Sreeram, W.M.W. Muda & Ha Binh Minh (2015). Comments on “Model-order reduction using variational balanced truncation with spectral shaping”. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 62(1), 333-335.

Ha Binh Minh, Chu Binh Minh & V. Sreeram (2014). Comparison between balanced truncation and modal truncation techniques for linear state-space symmetric systems. IET Control Theory & Applications, 9(6), 900-904.

Ha Binh Minh, C. Batlle & E. Fossas (2014). A new estimation of the lower error bound in balanced truncation method. Automatica, 50(8), 2196-2198.

Ho Vu, Le Si Dong & Ngo Van Hoa (2014). Random fuzzy functional integro-differential equations under generalized Hukuhara differentiability. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 27(3), 1491-1506.

Ho Vu, Le Si Dong & Nguyen Dinh Phu (2014). On random set-valued functional integro-differential equations with the second type Hukuhara derivative. Dynamics of Continuous: Mathematical Analysis, 21, 267-289.

Thanh D. Nguyen, Dung T. Nguyen & Thi H. Cao (2014). Acceptance and use of information technology: E-learning based on cloud computing in Vietnam. Information and Communication Technology, LNCS 8407, 139-149.

Thanh D. Nguyen, Thanh T. T. Nguyen & Sanjay Misra (2014). Cloud-based ERP solution for modern education in Vietnam. Future Data and Security Engineering, LNCS 8860, 234-247.

Thanh D. Nguyen, Tuan M. Nguyen, Quoc-Trung Pham & Sanjay Misra (2014). Acceptance and use of e-learning based on cloud computing: The role of consumer innovativeness. Computational Science and Its Applications, LNCS 8553(5), 159-174.

Ho Vu & Le Si Dong (2013). Random set-valued functional differential equations with the second type Hukuhara derivative. J. Differential Equation & Application, 4(5), 501-518.

Long Pham, Nhi Y. Cao, Thanh D. Nguyen & Phong T. Tran (2013). Structural models for e-banking adoption in Vietnam. International Journal of Enterprise Information Systems, 9(1), 31-48.

P. Rapisarda, H.L. Trentelman & Ha Binh Minh (2013). Algorithms for polynomial spectral factorization and bounded-real balanced state space representations. Mathematics of Control, Signals, and Systems, 25(2), 231-255.

Ho Vu, Nguyen Dinh Phu, Ngo Van Hoa, Le Si Dong & Nguyen Ngoc Phung (2012). Stability criteria of solutions for stochastic set differential equations. J. Applied Mathematics, 4(3), 354.

Long Pham, Nhi Y. Cao, Thanh D. Nguyen & Phong T. Tran. Alternative structural models for e-banking adoption in Vietnam. Academy of Business Research Journal, 2, 64-86 (2012).

Bui Xuan Dieu, Do Duc Thuan, Ha Binh Minh & Nguyen Van Minh (2011). On the relationship between discrete and continuous observations of dynamical-systems. Evolution Equations Research Compendium, 5(3), 311-320.

H.L. Trentelman, Ha Binh Minh & P. Rapisarda (2009). Dissipativity preserving model reduction by retention of trajectories of minimal dissipation. Mathematics of Control, Signals, and Systems, 21(3), 171-201.

Nguyen Van Minh & Ha Binh Minh (2004). A massera-type criterion for almost periodic solutions of higher-order delay or advance abstract functional differential equations. Abstract and Applied Analysis, 10, 881-896.

J. Kalamka & Le Si Dong (1990). Stochastic controllability of discrete systems with jump Markov disturbances. Journal Archives of Control and Remote Information, 35, 67-74.

J. Kalamka & Le Si Dong (1989). Stochastic controllability of a class of discrete systems with multiplicative noise. Journal Zezryty Naukowe Politechniki Slaskiej, 93, 151-157.

Tạp chí khoa học trong nước

Cao Hào Thi & Nguyễn Duy Thanh (2016). Vai trò của quản lí dự án và đào tạo quản lí dự án ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, 5(83), 164-175.

Nguyễn Mạnh Tuân & Nguyễn Duy Thanh (2016). Vốn xã hội - vốn tâm lý - vốn con người và môi trường dịch vụ: Một nghiên cứu trong ngành ngân hàng. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 233(2), 96-103.

Nguyễn Thị Thùy Vân & Nguyễn Duy Thanh (2016). Nhận thức rủi ro trong sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hội. Tạp chí Phát triển kinh tế, 27(12), 66-81.

Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Hữu Thanh Tùng, Lê Trung Chơn & Nguyễn Duy Thanh (2016). Vai trò của hình ảnh và giá trị trong sự hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục sau đại học. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 19(3Q), 122-134.

Trịnh Hoàng Nam & Trần Hồng Hà (2016). Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ thẻ tín dụng tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 126, 54-64.

Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Ngọc Thắng & Nguyễn Anh Vũ (2015). Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học tại trường đại học ngân hàng TP. HCM. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 113, 3-13

Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Duy Thanh & Phạm Ngọc Lan (2015). Hiệu quả làm việc theo đội trong các doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và dự báo, đặc san 3, 30-33.

Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Thanh & Phạm Long (2015). Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, 15, 21-26.

Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Thanh & Phạm Long (2015). Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán: Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 214(2), 78-85.

Nguyễn Duy Thanh (2015). Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 18(Q2), 108-120.

Nguyễn Duy Thanh, Huỳnh Thị Minh Châu & Nguyễn Mạnh Tuân (2015). Chấp nhận và sử dụng công nghệ: Một nghiên cứu về dịch vụ taxi Uber. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 18(Q4), 84-93.

Bùi Vũ Long, Nguyễn Duy Thanh & Phạm Ngọc Lan (2014). Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và dự báo, đặc san 7, 6-9.

Nguyen Duy Thanh & Cao Hao Thi (2014). Structural Model for Adoption and Usage of E-banking in Vietnam. Journal of Economic Development, 220, 116-135.

Nguyễn Duy Thanh & Cao Hào Thi (2014). Mô hình cấu trúc cho sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế, 281, 57-75.

Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tiến Dũng & Cao Hào Thi (2014). Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 17(Q3), 69-84.

Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Thanh Thanh & Cao Hào Thi (2014). Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức trên điện toán đám mây trong giáo dục hiện đại. Tạp chí Khoa học và giáo dục, 1, 10-23.

Nguyễn Thị Huyền Trang & Nguyễn Duy Thanh (2014). Kì vọng, điều kiện thuận lợi và văn hóa trong sự chấp nhận hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức. Tạp chí Phát triển kinh tế, 285, 95-110.

Trịnh Hoàng Nam (2014). Phát triển thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 100, 55-62.

Nguyễn Duy Thanh, Phạm Trần Sỹ Lâm, Cao Hào Thi, Phạm Long & Vũ Phương Lan (2013). Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 198(2), 108-117.

Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa & Phạm Mạnh Cường (2013). Đề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 16(Q3), 5-19.

Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa, Phạm Long, Phạm Mạnh Cường & Vũ Phương Lan (2013). Quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội: Kiến nghị từ nghiên cứu mô hình cấu trúc tuyến tính. Tạp chí Kinh tế và dự báo, 22(558), 67-71.

Trịnh Hoàng Nam & Nguyễn Minh Hà (2013). Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 88, 3-9

Van Quoc Phuong Huynh, Thi Thu Thuy Thai, Tran Khanh Dang & Roland Wagner (2013). A combination of ANN and secure sketch for generating strong biometric key. Journal of Science and Technology, 51, 30-39.

Nguyễn Duy Thanh & Cao Hào Thi (2011). Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 14(2Q), 97-105.

Nguyễn Văn Thi (2003). SASR over- Lots of tasks still to be done for Vietnam’s tourism. Economic Development Review, 107, 1-16

Nguyễn Văn Thi (1999). Các quan điểm mới về vận dụng chiến lược giá trong hoạt động marketing. Nghiên cứu kinh tế, 254, 1-54.

Nguyễn Văn Thi (1999). Vai trò ngành du lịch trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa học xã hội, 40, 1-65.

Lê Sĩ Đồng (1986). Ổn định của một lớp hệ ngẫu nhiên hai tham số. Tạp chí Toán học Việt Nam, 15(4), 28-31.

Hội thảo khoa học quốc tế

A. Jazlan, V. Sreeram, R. Togneri & Ha Binh Minh (2016). Generalized gramian based frequency interval model reduction for unstable systems. Australian Control Conference. Newcastle - Australia.

Thanh D. Nguyen, Tuan M. Nguyen & Thi H. Cao (2016). The relationship between IT adoption, IS success and project success. International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). Jaipur - India. IEEE.

Thanh D. Nguyen, Tuan M. Nguyen & Thi H. Cao (2016). A conceptual framework for IS project success. International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA). Thu Dau Mot - Vietnam.

Trinh Hoang Nam & Vuong Duc Hoang Quan (2016). The determinants of credit card delinquency: An experimental study in Vietnam. International Conference on Asia-Pacific Economic and Financial Development Asian Financial Markets. Ho Chi Minh - Vietnam.

Trinh Hoang Nam & Vuong Duc Hoang Quan (2016). The determinants of intention to use credit cards: An experimental study in Vietnam. International Conference on Asia-Pacific Economic and Financial Development Asian Financial Markets. Ho Chi Minh - Vietnam.

Dat T. Nguyen, Thanh D. Nguyen & Chau M. T. Huynh (2015). The success of project management information system for ERP project at an information system corporation. International Conference on Project and Program Management (P2M). Ho Chi Minh - Vietnam.

Thanh D. Nguyen, Dat T. Nguyen & Tuan M. Nguyen (2015). Information systems success: The project management information system for ERP projects. International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA). Vung Tau - Vietnam.

Thanh D. Nguyen, Thi H. Cao & Nghia D. Tran (2014). Structural model for the adoption of online advertising on social network in Vietnam. International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). Delhi - India. IEEE.

Thanh D. Nguyen, Thi H. Cao & Tuan M. Nguyen (2014). The relationships between the systems acceptance and use, the systems success, the critical implementation factors, and the success of information technology projects in Vietnam. PBFEAM. Nagoya - Japan.

Nguyen Thi Thanh Lien & Ton Nu Khoa Nguyen (2013). Enhancing e-commerce to improve SMEs’ competitiveness during economic reorganization in Vietnam, International Conference Enterprise Challenges: Improving SME Competitiveness. Hanoi - Vietnam.

Long Pham, Nhi Y. Cao, Thanh D. Nguyen & Phong T. Tran (2012). Alternative structural models for e-banking adoption in Vietnam. International Conference on Academy of Business Research (ABR). New Orleans - LA - USA.

Nguyen Dinh Phu. Ngo Van Hoa & Le Si Dong (2012). On the existence and uniqueness of solutions to stochastic set control differential equations. International Conference in Mathematics and Applications. Ho Chi Minh - Vietnam.

Ha Binh Minh, P. Rapisarda & H. L. Trentelman (2008). Model reduction of dissipative systems by balanced truncation. World Congress International Federation of Automatic Control. Seoul - Korea

Ha Binh Minh, P. Rapisarda & H. L. Trentelman (2007). Model reduction for controllable systems. European Control Conference. Kos - Greece.

Ha Binh Minh, P. Rapisarda & H. L. Trentelman (2006). Model reduction by retention of stationary trajectories. International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems. Kyoto - Japan.

Le Si Dong (1989). Stochastic controllability of linear cotinuous systems with jump Markov disturbance and delays in control. International Conference on Systems Science. Wroclow - Poland.

Nguyen Huu Du, Tran Van Nhung & Le Si Dong (1989). On the Lyapunov spectrum of ergodic stationary difference systems perturbed by random noise. Inst. Fur Dynamiche Syteme. Universitat Bremen - Germany.

Hội thảo khoa học trong nước

Đào Quốc Thắng (2016). Mô hình thống kê xác xuất - mờ: Một hướng tiếp cận biểu diễn và xử lý thông tin không chắc chắn trong thống kê. Hội thảo Hệ thống thông tin kinh doanh và quản lý (ISBM). Cộng đồng Hệ thống thông tin quản lý. TP. HCM.

Huỳnh Anh Phúc & Nguyễn Duy Thanh (2016). Chấp nhận thanh toán điện tử: Một nghiên cứu khám phá ở TP. HCM. Hội thảo Hệ thống thông tin kinh doanh và quản lý (ISBM). Cộng đồng Hệ thống thông tin quản lý. TP. HCM.

Huỳnh Đỗ Bảo Châu & Nguyễn Hoàng Ân (2016). Gom cụm dựa vào xu hướng dữ liệu chuỗi thời gian giá chứng khoán. Hội thảo Hệ thống thông tin kinh doanh và quản lý (ISBM). Cộng đồng Hệ thống thông tin quản lý. TP. HCM.

Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Phạm Phú Tùng, Nguyễn Văn Thi & Cao Hào Thi (2016). Mô hình lý thuyết cho sự thành công của các dự án core banking ở Việt Nam. Hội thảo Hệ thống thông tin kinh doanh và quản lý (ISBM). Cộng đồng Hệ thống thông tin quản lý. TP. HCM.

Trần Quốc Thịnh, Trần Việt Tâm & Lê Hoàng Việt Hà (2016). Tác động của các nhân tố quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết VN30 trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM. Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc 2016. Hà Nội.

Trần Quốc Thịnh, Trần Việt Tâm & Nguyễn Ngọc Anh (2016). Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc 2016. Hà Nội.

Trần Việt Tâm (2016). Học tập trực tuyến (E-learning) và khả năng ứng dụng tại trường đại học ngân hàng TP. HCM. Chất lượng đào tạo của Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM 40 năm xây dựng và phát triển. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (2015). Một số suy nghĩ về đào tạo ngành Tài chính định lượng bậc cử nhân ở Việt Nam. Hội thảo Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan. Trường ĐH Tài chính Marketing - TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (2015). Việc giảng dạy Xác suất - Thống kê cho sinh viên khối Kinh tế tài chính ở Việt Nam. Hội nghị Xác suất - thống kê nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy. Đà Nẵng.

Nguyễn Duy Thanh, Huỳnh Thị Minh Châu & Nguyễn Mạnh Tuân (2015). Chấp nhận và sử dụng công nghệ: Một nghiên cứu về dịch vụ taxi Uber. Hội nghị Khoa học và công nghệ (KHCN). Trường ĐH Bách khoa - TP. HCM.

Huỳnh Đỗ Bảo Châu & Thái Thị Thu Thủy (2014). Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. Hội thảo Đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trường trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (2014). Một số nhận xét về chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems). Hội thảo Đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (2014). Một số ý kiến về giảng dạy Toán cho sinh viên khối Kinh tế-Tài chính ở Việt Nam, Hội thảo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010- 2020. Đà Nẵng.

Lê Sĩ Đồng & Nguyễn Thanh Sang (2014). Phương pháp tính xác suất vỡ nợ từ mô hình Merton, Hội thảo khoa học Phương pháp kinh tế lượng và thống kê trong phân tích định lượng kinh tế-tài chính, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. TP. HCM.

Nguyễn Thị Thanh Liên, Tôn Nữ Khoa Nguyên & Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (2014). Thương mại điện tử Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP. Hội thảo Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) dưới góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam. TP. HCM.

Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & Tôn Nữ Khoa Nguyên (2014). Hệ thống thông tin quản lý: từ khái niệm, phạm vi ứng dụng, chương trình đào tạo đến cơ hội nghề nghiệp. Hội thảo Đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trường ĐH ngân hàng TP. HCM. TP. HCM.

Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & Tôn Nữ Khoa Nguyên (2014). Đào tạo đại học chính quy chuyên ngành thương mại điện tử tại Việt Nam: cơ hội và thách thức. Hội thảo Đánh giá chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý trường ĐH ngân hàng TP. HCM. TP. HCM.

Phạm Long & Nguyễn Duy Thanh (2014). Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học ở Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Hội nghị Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học kinh tế ở Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. Trường ĐH Kinh tế quốc dân - Hà Nội.

Hồ Thị Linh (2013). Nguyên nhân và tác động của chính sách giảm và giãn thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Hội thảo khoa học Khoa Tài chính - kế toán. Trường ĐH Nông lâm - TP. HCM.

Le Si Dong & Ho Vu (2013). Random fuzzy integro differential equations. Vietnamese Mathematical Conference. Nha Trang.

Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa & Phạm Mạnh Cường (2013). Đề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học và công nghệ (KHCN). Trường ĐH Bách khoa - TP. HCM.

Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & Tôn Nữ Khoa Nguyên (2013). Hệ thống thông tin quản lý trường đại học ngân hàng TP. HCM dưới góc nhìn từ kiến trúc hệ thống. Hội thảo Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của trường ĐH ngân hàng và những đề xuất. TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (2012). Suy nghĩ về việc giảng dạy toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Hội thảo Giảng dạy toán cho sinh viên và học viên cao học khối ngành kinh tế. Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Le Si Dong, Nguyen Ngoc Phung & Ho Vu (2012). Random fractional functional differential equations. Mathematical Analysis and Applications, Hanoi University of Education. Hanoi.

Nguyen Dinh Phu, Ngo Van Hoa & Le Si Dong (2011). On the existence and uniqueness of solutions to stochastic set-valed differential equations. Conference on Science and Technology. Vietnam

Nguyễn Duy Thanh & Cao Hào Thi (2011). Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học và công nghệ (KHCN). Trường ĐH Bách khoa - TP. HCM.

Lê Sĩ Đồng (1986). Ổn định của một lớp hệ rời rạc ngẫu nhiên hai tham số. Hội nghị Toán học Việt Nam. Hà Nội.

Lê Sĩ Đồng (1986). Ổn định của một lớp hệ rời rạc hai tham số bằng phương pháp chỉ số đặc trưng kép. Báo cáo khoa học Viện Khoa học tính toán và điều khiển. Hà Nội.