Danh mục NCKH GV: Sách tham khảo & giáo trình - cập nhật đến tháng 3/2017

13:29 31/03/2017

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Sách tham khảo & giáo trình - cập nhật đến tháng 3/2017

Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Tuyên, Nguyễn Hoàng Ân, Huỳnh Đỗ Bảo Châu, Nguyễn Văn Thi & Hồ Thị Linh (2016). Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Trịnh Hoàng Nam, Đào Quốc Thắng, Nguyễn Hoàng Ân, Thái Thị Thu Thủy & Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2016). Thực hành tin học ứng dụng. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Đào Quốc Thắng, Nguyễn Thị Khiêm Hòa & Đặng Hoàng Huy (2015). Giáo trình Tin học đại cương. Nhà xuất bản Kinh tế.

Long Pham, Nhi Y. Cao, Thanh D. Nguyen & Phong T. Tran (2015). Banking, Finance, and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Structural Models for E-banking Adoption in Vietnam. IGI Global.

Lý Thị Minh Châu, Tôn Nữ Khoa Nguyên & nhóm biên dịch (2015). Thiết kế nghiên cứu định tính. Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

Nguyễn Hoàng Ân, Huỳnh Đỗ Bảo Châu, Nguyễn Văn Thi & Thái Thị Thu Thủy (2015). Hệ thống hỗ trợ ra quyết định và Kinh doanh thông minh. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (2014). Microsoft Access 2010 (MOS). IIG Vietnam.

Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & nhóm biên dịch (2014). Internet and Computing Core Certification - Global Standard 4. IIG Vietnam.

Lê Sĩ Đồng (2013). Giáo trình Xác suất Thống kê. Nhà xuất bản Giáo dục.

Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Trãi, Nguyễn Thiện Duy & Huỳnh Đinh Thái Linh (2012). Quản trị marketing. Nhà xuất bản Lao động.

Trịnh Hoàng Nam, Nguyễn Thị Trà Linh & Tạ Thị Hoàng Mai (2011). Giáo trình cơ sở dữ liệu. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Nguyễn Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Tất Dương Thuấn, Huỳnh Đỗ Bảo Châu & Trần Việt Tâm (2011). Hệ thống thông tin quản trị. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & nhóm biên dịch (2011). Internet and Computing Core Certification - Global Standard 3. Tổng cục dạy nghề.

Lê Sĩ Đồng (2009). Bài tập Xác suất và thống kê. Nhà xuất bản Giáo dục.

Ha Binh Minh (2009). Model reduction in a behavioral approach. University of Groningen.

Lê Sĩ Đồng (chủ biên) & các tác giả (2008). Bài tập Toán cao cấp, Phần giải tích. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Nguyễn Văn Thi & Hoàng Trọng (2008). Marketing căn bản. Nhà xuất bản Lao động.

Lê Sĩ Đồng (chủ biên) & các tác giả (2007). Toán cao cấp - Phần giải tích. Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Sĩ Đồng (chủ biên) & các tác giả (2006). Bài tập Toán cao cấp, Phần đại số tuyến tính. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

Đào Quốc Thắng (2005). Giáo trình Tin học đại cương. Nhà xuất bản Thống kê.

Lê Sĩ Đồng (2005). Toán cao cấp - Phần đại số tuyến tính. Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Sĩ Đồng (2004). Xác suất và thống kê ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Sĩ Đồng & Lê Minh Tâm (2001). Tam thức bậc hai và ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục.

Trần Văn Hãn & Lê Sĩ Đồng (2000). Các bài toán khảo sát đồ thị hàm số. Nhà xuất bản Giáo dục.

Nguyễn Văn Thi & Hoàng Trọng (2000). Quảng cáo. Trường ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trần Xuân Khiêm & Nguyễn Văn Thi (2000). Nghiên cứu tiếp thị. Nhà xuất bản Thống kê.

Nguyễn Văn Thi & Nguyễn Trung An (2000). Những chiến lược bán hàng đột phá. Nhà xuất bản Thống kê.