Thông báo

TB Danh sách trùng lịch thi học kỳ 1 năm 2017-2018

13:20 25/08/2017

Sinh viên có  tên trong danh sách trùng lịch thi nộp đơn hủy 1 trong 2 môn tại Phòng Đào tạo Thủ đức đến hết ngày 31/08/2017 (sau thời gian trên nếu không có đơn phòng Đào tạo sẻ hủy cả 2 môn)

File đính kèm

Danh sách sinh viên trùng lịch thi_K30_32_xls.xls Tải về